دسته بندی بر اساس کاربرد

دسته بندی بر اساس جنس سنگ

دسته بندی بر اساس رنگ

دسته بندی بر اساس شیوه فرآوری

دسته بندی بر اساس ضخامت

دسته بندی بر اساس عرض