لایبید نام سنگ
مرمریت جنس سنگ
دودی ابری رنگ
20 , 30 , 40 cm , Free Size طول
10 , 15 , 20 , 35 , 40 cm عرض
1 , 2 , 4 cm ضخامت
صیقلی شیوه فرآوری

محصولات مشابه