15×15

20×10×2

20×20×2

20×4

30×15×2

40×15

40×20

40×40

سفید

صیقلی

نما

کف

قرنیز