13×2

15×2

20×2

30×2

30×10×2

40×35×2

80×40×2

100×40×2

120×35×4

200×50×3

سفید

صیقلی

نما

کف

پله