بی موج

35×2

40×2

60×2

چوبی

صیقلی بی موج

نما 

کف

موج دار

35×2

35×4

40×2

50×2

60×2

چوبی

صیقلی موج دار

نما 

کف

محصولات مشابه